தமிழ்ச்சொல் - 1

PASSPORT என்பதன் தமிழ்ச்சொல் என்ன?

கடவு சீட்டு

சரி VISA என்பதற்கு என்ன?

விஜயகாந்தின் விஜயம் ஜெயமாகுமா?

Ernesto Che Guevara


The Great revolutionar of this century

Charunivedhitha an Intro...http://www.charuonline.com

அரவாணனின் அரற்றல்

அரவாணன் மகாபாரதத்திலே எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாத்திரம்,
அரச வாழ்க்கை எதுவும் அனுபவிக்காமல், அரச குலத்தோனாக கூட அறியப்படாமல் இருந்து பின் களப்பலி கொடுப்பதற்காகவே கண்டெடுக்கப்பட்டவன்?! இது அரவாணனின் பார்வையிலிருந்து...