தமிழ்ச்சொல் - 1

PASSPORT என்பதன் தமிழ்ச்சொல் என்ன?

கடவு சீட்டு

சரி VISA என்பதற்கு என்ன?

3 பின்னூட்டங்கள்:

said...

நுழைவு சான்றிதழ் / நுழைவு அனுமதி சரியா?

-டைனோ

said...

'நுழைவுரிமம்' என்று ஏதோ ப்ளாகில் படித்ததாக ஞாபகம்.

said...

எனது வாக்கு -> நுழைவு சான்றிதழ்