ஒரு முட்டை பரோட்டாவும் சாதா பரோட்டாவும், தம்பி அண்ணன் ஷாநவாஸ் அழைக்கிறார்


"ஒரு முட்டை பரோட்டாவும் சாதா பரோட்டாவும்"

சாப்பாட்டு இடம் : ஜூராங் நூலகம், சிங்கப்பூர்

சாப்பாட்டு நாள் : ஞாயிறு, பிப்ரவரி 12, 2012