யட்சினி - 3

யட்சினி - 3
யட்சினி

ஆண்களிடம் யட்சினியாக மிரட்டும் ராதைகள்
கண்ணனிடம் மட்டும் சுருண்டு கிடப்பதேன்?
யட்சினிகளின் கோபமும், காமமும்
கண்ணனிடம் மட்டும் செல்லாதோ?

#யட்சினி_கவிதைகள்

0 பின்னூட்டங்கள்: